शैक्षिक सत्र २०८१ को लागी नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन सम्वन्धी सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

शैक्षिक सत्र २०८१ को लागी नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन सम्वन्धी सूचना कक्षा (४-६)
Online आवेदन दर्ताको Link: https://admissions.qubex.com.np/nps

 

 

Location