चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालनको लागि शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धमा सूचना !

चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालनको लागि शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धमा सूचना ! 

सुझाब तथा गुनासो फोरम

                                                                                                                                         Location